ĮSTATAI

PATVIRTINTA
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė (toliau – Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Ligoninei suteiktą licenciją.
 2. Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
 3. Ligoninė yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų kredito įstaigose, savo antspaudą. Pagal savo prievoles Ligoninė atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ligoninė neatsako už dalininkų įsipareigojimus.
 4. Ligoninės teisinė forma – viešoji įstaiga.
 5. Ligoninės dalininkai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), nauji dalininkai nepriimami.
 6. Ligoninės veiklos laikotarpis neribotas.
 7. Ligoninės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
 8. Ligoninės pavadinimo trumpinys – KKL, pavadinimas anglų kalba: „Kaunas Clinical Hospital.“

II. LIGONINĖS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 1. Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas yra pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį teikti prieinamas, saugias, veiksmingas sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugas asmenims.
 2. Ligoninės pagrindinės veiklos sritys:

10.1. asmens sveikatos priežiūra;

10.2. kitos įstatymų nedraudžiamos veiklos, susijusios su ligoninės tikslų įgyvendinimu, vykdymas.

 1. Ligoninė gali dalyvauti pavienių universitetinių studijų dalykų vykdyme.
 2. Įstatymų nustatytais atvejais Ligoninė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą). Ligoninė privalo Turėti visas licencijas (leidinius), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
 3. Ligoninė turi teisę verstis kita, įstatymais neuždrausta ūkine veikla, susijusia su Ligoninės tikslų pasiekimu.

III. LIGONINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą Ligoninė turi teisę:

14.1. turėti sąskaitas bankuose, savo įstaigos ženklą;

14.2. Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo kaip nuosavu, panaudos ar patikėjimo teise valdomu turtu.

14.3. teikti bei gauti paramą, paveldėti pagal testamentą;

14.4. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

14.5. įstatuose nustatyta tvarka dalininko teisėmis dalyvauti kitų įstaigų veikloje;

14.6. jungtis į nepelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

14.7. naudoti Ligoninės lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

14.8. skelbti konkursus, reikalingus Ligoninės veiklai vykdyti ir juos organizuoti;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

14.10. dalyvauti pavienių universitetinių studijų, mokslinių tyrimų dalykų vykdyme;

14.11. atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemos ir dalininkų strateginės plėtros plano gaires, plėtoti esamą Ligoninės infrastruktūrą;

14.12. Ligoninės veiklos tikslams pasiekti inicijuoti ir dalyvauti vykdant bendrus projektus;

14.13. teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti darbo apmokėjimo tvarką;

14.14. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus jos pacientams turi būti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų reguliuojamų kainų;

14.15. sudaryti tikslines sąmatas, turėti tiems tikslams specialias sąskaitas;

14.16. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis bankų kreditais, gauti paskolas iš kitų subjektų;

14.17. užmegzti ryšius su šalies ir užsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;

14.18. tobulinti, perkvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistus;

14.19. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, Ligoninės įstatams.

 1. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą Ligoninė neturi teisės:

15.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu numatyta įstatuose;

15.2. neatlygintinai perduoti Ligoninės turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį, ligoninės dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatyme numatytus atvejus;

15.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;

15.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

 1. Ligoninė privalo:

16.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

16.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą tvarką;

16.3. teikti nemokamas planines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, turintiems teisę jas gauti;

16.4. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Ligoninei išduotoje licencijoje;

16.5. naudoti sveikatos priežiūros technologijas, nustatyta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas naudoti Lietuvos Respublikoje;

16.6. įstatymų bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka pildyti ir saugoti pacientų medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms;

16.7. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Ligoninė privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama;

16.8. drausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą;

16.9. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai;

16.10. įstatymų nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę, buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius.

 

IV. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO LIGONINEI TVARKA

 

17. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas Ligoninei perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

18. Dalininkų įnašai Ligoninei perduodami tokia tvarka:

18.1. pinigai įnešami į Ligoninės sąskaitą;

18.2. materialusis ir nematerialusis turtas Ligoninei perduodamas surašant perdavimo aktą.

 1. Perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Ligoninės direktorius. Perduodant turtą, Ligoninei turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki turto perdavimo Ligoninei. Perduodamas turtas vertinamas turto savininko lėšomis. Tiksliniai dalininkų asignavimai panaudojami tik pagal paskirtį.
 2. Dalininkų įnašų vertė yra įrašoma Ligoninės dokumentuose, o dalininkams išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Už įnašo registravimą atsako Ligoninės direktorius.

V. LIGONINĖS ORGANAI

 1. Ligoninės organai:

21.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

21.2. vienasmenis valdymo organas – direktorius;

21.3. administracija;

21.4. patariamieji valdymo organai:

21.4.1. stebėtoj ų taryba;

21.4.2. gydymo taryba;

21.4.3. slaugos taryba.

 

VI. LIGONINĖS DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUŠAUKIMO TVARKA

 1. Ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:

22.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Ligoninės įstatus;

22.2. nustatyti Ligoninei privalomas veiklos užduotis;

22.3. detalizuoti Ligoninės turto naudojimą, valdymą ir disponavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. įstatymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaugų kainas bei jų skaičiavimo metodikas;

22.5. priimti sprendimą dėl Ligoninės reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo.

22.6. priimti sprendimą pertvarkyti Ligoninę;

22.7. organizuoti viešąjį konkursą Ligoninės direktoriaus pareigoms ir tvirtinti šio konkurso nuostatus;

22.8. nustatyti Ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, medikamentams ir medicinos priemonėms, normatyvus, arba pavesti juos patvirtinti pačiai Ligoninei;

22.9. teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti Ligoninės direktoriaus darbo užmokestį;

22.10. priimti sprendimą dėl Ligoninės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

22.11. tvirtinti Ligoninės valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;

22.12. tvirtinti Ligoninės veiklos strategiją;

22.13. nustatyti Ligoninės veiklos vertinimo kriterijus;

22.14. užtikrinti, kad Ligoninės veiklos ataskaitoje būtų vertinamas jos veiklos ekonominis ir socialinis poveikis;

22.15. priimti sprendimą likviduoti Ligoninę ar atšaukti jos likvidavimą, skirti ir atšaukti likvidatorių;

22.16. gauti informaciją apie Ligoninės veikią;

22.17. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

22.18. priimti sprendimą dėl Ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir rinkti auditorių ar audito įmonę;

22.19. priimti sprendimą dėl Ligoninės filialų steigimo, likvidavimo;

22.20. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 1. kiekvienais metais per keturis mėnesius nuo Ligoninės finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Ligoninės direktorius eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti pateikiami dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas jame dalyvavusių dalininkų sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai turi būti aptarti protokole. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo abu dalininkai. Ligoninės direktorius gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės.
 2. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Ligoninės direktorius.
 3. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Ligoninės direktorius ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Ligoninei; įteikdamas pranešimą pasirašytinai; elektroninių ryšių priemonėmis.
 4. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių įstatų 30 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
 5. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.
 6. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma (išskyrus Viešųjų įstaigų įstatyme numatytus atvejus, kai reikalinga kvalifikuota balsų dauguma).
 7. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovo balsas.
 8. Ligoninės dalininkas turi teisę savo teises perleisti kitam asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir būdais.

VII. LIGONINĖS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA

 1. Ligoninės direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu penkeriems metams. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Darbo sutartį su Ligoninės direktoriumi sudaro ir nutraukia Sveikatos apsaugos ministras. Apie Ligoninės direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 2. Ligoninės direktoriumi gali būti fizinis asmuo, jo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Ligoninės direktorius privalo periodiškai tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarka nustatoma Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Ligoninės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Ligoninės direktorius gali savo pavaldiniams suteikti įgaliojimus vykdyti jam priskirtas funkcijas. Ligoninės direktorius negali dirbti ir Ligoninės padalinių ar filialų vadovu.
 3. Ligoninės direktorius organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia Ligoninės vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais Ligoninės darbuotojais.
 4. Ligoninės direktoriaus teisės ir pareigos:

34.1. vadovauti Ligoninės administracijai, organizuoti Ligoninės veiklą ir veikti Ligoninės vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

34.2. vadovauti Ligoninės pagrindinei ir ūkinei veiklai;

34.3. nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti, nustatyta tvarka skatinti arba skirti darbuotojams drausmines nuobaudas;

34.4. vykdyti Ligoninės darbuotojų atestaciją, organizuoti filialų, padalinių vadovų, administracijos darbuotojų priėmimo į darbą viešuosius konkursus, tvirtinti jų nuostatus;

34.5. leisti įsakymus, kitus Ligoninės vidaus teisės aktus bei dokumentus, duoti nurodymus privalomus visiems darbuotojams;

34.6. tvirtinti Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus ligoninės vidaus teisės aktus bei vidaus tvarkomuosius dokumentus;

34.7. kreiptis į dalininkus dėl Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;

34.8. tvirtinti Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, suderintą su stebėtojų taryba, darbo užmokesčio fondo normatyvą;

34.9. kompetencijos ribose atsakyti už Ligoninei perduoto bei Ligoninės įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

34.10. visuotiniam Ligoninės dalininkų susirinkimui teikti praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

34.11. Ligoninės vardu pasirašyti dokumentus ai* įgalioti kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;

34.12. atstovauti Ligoninę įvairiose institucijose;

34.13. teikti klausimus svarstyti Ligoninės dalininkams;

34.14. naudoti laikinai laisvas Ligoninės lėšas Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

34.15. gavus dalininkų raštišką sutikimą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

34.16. gavus dalininkų raštišką sutikimą, pasirašyti sutartis dėl Ligoninės valdomo ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo, savarankiškai pasirašyti kitas su Ligoninės veikla susijusias sutartis, kurioms nereikalingas visuotinio dalininkų susirinkimo leidimas;

34.17. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. LIGONINĖS ADMINISTRACIJA

 1. Administracija organizuoja ir valdo Ligoninės veiklą. Ligoninės administraciją sudaro: Ligoninės direktorius, Ligoninės direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas (buhalteris) ir kiti Ligoninės direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys.
 2. Administracija padeda Ligoninės direktoriui organizuoti Ligoninės veiklą, svarsto ir sprendžia Ligoninės veiklos ir plėtros, paslaugų kokybės, investicinių programų vykdymo, darbo drausmės ir darbo saugos bei sanitarinės higienos, Ligoninės ekonominės, finansinės, ūkinės veiklos ir būkles bei kitus klausimus.
 3. Ligoninės direktorius tvirtina administracijos darbo reglamentą.

 

VIII. LIGONINĖS PATARIAMIEJI VALDYMO ORGANAI

 1. Ligoninės patariamieji valdymo organai:

38.1. stebėtojų taryba;

38.2. gydymo taryba;

38.3. slaugos taryba;

 1. Ligoninės stebėtojų taryba yra patariamasis valdymo organas, sudaromas penkeriems metams Ligoninės veiklos viešumui užtikrinti.
 2. Ligoninės stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų dalininkų bendru sutarimu paskirtų atstovų, vieno Kauno miesto savivaldybės tarybos paskirto tarybos nario, vieno Kauno miesto savivaldybės tarybos paskirto visuomenės atstovo ir vieno Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto atstovo. Personalinę stebėtojų tarybos sudėtį savo įsakymu tvirtina Ligoninės direktorius. Su stebėtojų tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, už darbą stebėtojų taryboje neapmokama. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių Ligoninės administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
 4. Stebėtojų tarybos narys gali būti atšauktas iš stebėtojų tarybos:

42.1. jo raštišku pareiškimu;

42.2. institucijos, delegavusios savo atstovą į stebėtojų tarybą, sprendimu;

42.3. Ligoninės asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos nutarimu, jeigu ji buvo delegavusi savo atstovą.

 1. Vietoje atsistatydinusio ar atšaukto stebėtojų tarybos nario, atitinkamąjį skyrusi institucija skiria naują narį.
 2. Stebėtojų tarybos kompetencija:

44.1. analizuoti Ligoninės veiklą;

44.2. išklausyti ir įvertinti Ligoninės direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;

44.3. suderinti Ligoninės direktoriaus pateiktą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 1. Ligoninės Gydymo taryba yra patariamasis valdymo organas, sudaromas iš Ligoninės gydytojų. Ligoninės gydytojų taryba sudaromą iš ne mažiau kaip 21 nario. Universiteto Senatas iš Ligoninės gydytojų, jų sutikimu, teikia Gydymo tarybos nariais keturis kandidatus. Su Gydymo tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, už darbą Gydymo taryboje neapmokama. Už veiklą Gydymo taryboje jos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Pirmininkas privalo sušaukti stebėtojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per metus. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato Ligoninės stebėtojų tarybos darbo nuostatai, kuriuos tvirtina stebėtojų taryba.
 3. Gydymo tarybos sudėtis tvirtinama ir atšaukiama Ligoninės direktoriaus sakymu. Gydymo tarybai pirmininkauja Ligoninės direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia klinikines konferencijas ir seminarus, svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus, siūlo Ligoninės direktoriui sudaryti Ligoninėje gydytų pacientų mirčių epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas su asmens sveikatos priežiūra susijusias komisijas, nagrinėja sanitarinio epidemiologinio režimo problemas, svarsto medicininės dokumentacijos pildymo kokybės klausimus ir kitus su asmens sveikatos priežiūra susijusius klausimus.
 4. Gydymo tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Esant reikalui šaukiami neeiliniai gydymo tarybos posėdžiai. Gydymo tarybos pirmininkas sudaro posėdžio darbotvarkę ir nurodo pranešėjus. Gydymo tarybos pirmininkas sudaro posėdžio darbotvarkę ir nurodo pranešėjus. Gydymo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visų tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Gydymo tarybos nariai turi lygias teises ir po vieną baisą, esant vienodam balsų skaičiui, lemia Gydymo tarybos pirmininko balsas. Gydymo tarybos sprendimai įforminami Gydymo tarybos posėdžių protokoluose, kuriuos pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus Ligoninės direktoriui. Jei Ligoninės direktorius su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba turi teisę jį pateikti dalininkams.
 5. Ligoninės slaugos taryba yra patariamasis valdymo organas, sudaromas ligoninės direktoriaus įsakymu iš Ligoninės slaugos specialistų. Ligoninės Slaugos taryba sudaromą iš ne mažiau kaip 15 narių. Su Slaugos tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, už darbą Slaugos taryboje neapmokama. Už veiklą Slaugos taryboje jos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Slaugos tarybai pirmininkauja Ligoninės direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
 7. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus Ligoninės direktoriui. Jei Ligoninės direktorius su pasiūlymu nesutinka, Slaugos taryba turi teisę jį pateikti dalininkams.
 8. Slaugos tarybos kompetencija:

52.1. svarstyti pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, siūlyti perspektyvias ligonių slaugymo kryptis, numatyti jų realizavimo būdus;

52.2. analizuoti slaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) poreikius ir siūlyti įvairias kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) formas;

52.3. rengti ir analizuoti slaugos specialistų profesinio tobulinimo programas (konferencijas, seminarus, paskaitas);

52.4. vertinti slaugos specialistų teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti veiklos rezultatus;

52.5. organizuoti slaugos studentų praktiką, teikti pasiūlymus jai tobulinti;

52.6. teikti pasiūlymus bei dalyvauti svarstant slaugos specialistų krūvių, darbo užmokesčio klausimus.

 1. Slaugos tarybos pagrindinė darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Esant reikalui šaukiami neeiliniai Slaugos tarybos posėdžiai. Slaugos tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visų Slaugos tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Slaugos tarybos nariai turi lygias teises ir po vieną balsą, esant vienodam balsų skaičiui, lemia Slaugos tarybos pirmininko balsas. Slaugos tarybos sprendimai Įforminami Slaugos tarybos posėdžių protokoluose, kuriuos pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
 2. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Ligoninės direktorius. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatai nustato šių tarybų sudarymą, teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo tvarką bei atsakomybę.

X. LIGONINĖS MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

 1. Ligoninėje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos bei etikos kodekso reikalavimų. Medicinos etikos komisijos sudarymą ir veiklos tvarką nustato jos nuostatai, parengti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdinius nuostatus.

XI. PAGRINDINIAI LIGONINĖS PADALINIAI

 1. Ligoninę sudaro skyriai, filialai ir kiti struktūriniai padaliniai, būtini sveikatos priežiūros paslaugoms teikti bei kitai veiklai, numatytai šiuose įstatuose, vykdyti.
 2. Filialas yra struktūrinis Ligoninės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Ligoninės funkcijų.
 3. Filialas gali turėti subsąskaitas. Filialo turtas yra įtraukiamas į Ligoninės finansinių ataskaitų rinkinius.

XII. LIGONINĖS IR UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMAS

 1. Ligoninė ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdo jungtinę veiklų, kurios tikslas – Ligoninės padaliniuose vykdyti dalį studijų programų ar mokslinių tyrimų, plėtoti mokslo, studijų ir praktikos vienovę.
 2. Universiteto ir Ligoninės jungtinė veikla vykdant dalį studijų programos yra vykdoma per profilinę klinikų.
 3. Profilinė klinika – Universiteto padalinys, veikiantis Ligoninėje Universiteto ir Ligoninės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, vykdantis studijų programas ir atliekantis mokslinius tyrimus.
 4. Ligoninės ir universiteto bendrų veiklą, susijusių su dalies studijų programų vykdymu, mokslinių tyrimų veikla Ligoninėje, jos suderinamumų ir harmoningumą kontroliuoja Universitetas.
 5. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėju šiuo ir kitais bendros jungtinės veiklos atvejais išlieka Ligoninė.
 6. Ligoninės ir Universiteto jungtinės veiklos sutartis derinama su Sveikatos apsaugos ministerija.

XIII. LIGONINĖS PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

 1. Ligoninės padalinių ir filialų vadovai į darbų priimami viešojo konkurso būdu. Ligoninės administracijos darbuotojai į darbų priimami viešo konkurso būdu. Viešąjį konkursų organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Ligoninės direktorius.
 2. Ligoninės filialų ir padalinių vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
 3. Ligoninės sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami LR Darbo kodekso nustatyta tvarka. Sveikatos priežiūros specialistai privalo turėti atitinkamų profesinę kvalifikaciją įrodantį dokumentų (licenciją, sertifikatų ar kt), suteikiantį teisę dirbti darbų, į kurį specialistas priimamas.

XIV. LIGONINĖS FILIALŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimą steigti arba likviduoti filialą priima dalininkų susirinkimas.
 2. Ligoninės filialas veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Ligoninės direktorius.
 3. Darbo sutartį su filialo vadovu Ligoninės vairiu sudaro ir nutraukia Ligoninės direktorius.
 4. Filialas gali turėti subsąskaitas. Filialo turtas apskaitomas Ligoninės finansinėje atskaitomybėje.

XV.  LIGONINĖS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA, DISPONAVIMO LIGONINĖS TURTU TVARKA

 1. Ligoninės lėšų šaltiniai:

72.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis, taip pat specialiosioms programoms finansuoti skirtos lėšos;

72.2. dalininkų skirtos lėšos;

72.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;

72.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;

72.5. valstybės investicinių programų lėšos;

72.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

72.7. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;

72.8. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

72.9. valstybės biudžeto asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;

72.10. skolintos lėšos;

72.11. pajamos už parduotą ar išnuomotą Ligoninės turtą;

72.12. pajamos, gautos įgyvendinant bendrus projektus su viešaisiais ir (ar) privačiais partneriais;

72.13. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Kiekvienais metais Ligoninė sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, privalomojo sveikatos draudimo fondo bei savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.
 2. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Ligoninė naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės ar savivaldybių, laikomos atskirose Ligoninės lėšų sąskaitose.
 3. Ligoninės pajamos skirstomos tokia tvarka;

75.1. Ligoninės įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;

75.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;

75.3. personalo kvalifikacijai kelti;

75.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir įdiegti;

75.5. patalpų remontui ir priežiūrai;

75.6. Ligoninės darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;

75.7. darbuotojų skatinimui ir materialinei pagalbai nelaimės atveju.

 1. Ligoninės pajamos gali būti naudojamas tik įstatuose nustatytiems Ligoninės tikslams siekti.
 2. Ligoninės lėšos gali būti naudojamos šiais įstatais numatytai ir kitai įstatymų neuždraustai veiklai.
 3. Buhalterinę apskaitą Ligoninėje tvarko buhalterija, kuriai vadovauja vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo.
 4. Ligoninės finansinės veiklos kontrolei bei metinės ūkinės – finansinės veiklos patikrinimui atlikti renkamas auditorius arba audito įmonė teisės aktų nustatyta tvarka. Dalininkams pavedus, vidaus auditą gali atlikti vieno iš dalininkų audito tarnyba.
 5. Ligoninė valdomą ilgalaikį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių vykdymą gali tik gavusi raštišką abiejų dalininkų sutikimą ar leidimą teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI. LIGONINĖS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Ligoninės įstatus turi Ligoninės dalininkai, Ligoninės direktorius ir Ligoninės administracija. Įstatus bendru sprendimu keičia visuotinis dalininkų susirinkimas. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

XVII. INFORMACIJOS APIE LIGONINĖS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 1. Ligoninės direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą. Ligoninės veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Ligoninės interneto svetainėje.
 2. Ligoninės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta informacija, nustatyta Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, taip pat kita informacija, kurios reikalauja visuotinis dalininkų susirinkimas.

XVIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. Įstatymuose numatytais atvejais, tvarka ir terminais pranešimai ir skelbimai viešai pateikiami dienraštyje “Kauno diena” ir (arba) VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
 2. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotais laiškais arba elektroninėmis ryšio priemonėmis arba įteikiami kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarkė.

 

Įstatai pasirašyti: 2014 m. birželio 27 d.

Įgaliotas asmuo: Kauno klinikinės ligoninės direktorius Gediminas Abeciūnas